ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Izmaiņas MK noteikumos Nr. 138 „Par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem” (0)

10.08.2009

LR Ministru kabinets (MK) 28.07.2009 pieņēmis grozījumus MK noteikumos Nr. 138 „Par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem”, ko finansē no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas stāsies spēkā ar 2009. gada 18. augustu - projekta iesniegšanas 5 (piekto) kārtu.

Ir veikti jau otrie nopietnie grozījumi LR Ministru kabineta 2009.g. 10.februāra noteikumos Nr.138 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””. Galvenie ieguvumi iedzīvotājiem, kas atvieglos līdzekļu pieejamību māju siltināšanai:

1) pieteikumu līdzekļu saņemšanai energoefektivitātes uzlabošanai var iesniegt arī ēkas dzīvokļu īpašnieki, kas vēl nav paspējuši pārņemt ēku savā valdījumā, taču ir iesnieguši pieteikumu par mājas pārņemšanu - „Ja minētais dokuments nav pieejams uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, to neiesniedz, bet projekta iesniedzējs apliecina, ka dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies pašvaldībā vai pie valsts dzīvojamās mājas valdītāja ar iesniegumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un ka projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešamie dokumenti sadarbības iestādē tiks iesniegti trīs mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz pirmā starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanai sadarbības iestādē;”

2) Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.” No noteikumiem ir izņemts punkts par maksimālo pieejamo ES finansējumu vienam projektam, kas bija 100 000 LVL.

3) Ja projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras vidējais kopējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir pārsniedzis 180 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, projekta iesniedzējs var iesniegt vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikuma prasībām, un pieņem, ka siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas būs vismaz 20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa, ja renovācijas projektā tiek plānots veikt vismaz siltumapgādes sistēmas renovāciju un ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, tai skaitā logu maiņu vai renovāciju.” Ēkām, kurām siltumpatēriņš ir virs 180 kWh nav nepieciešams energoaudits.

4) Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, izsludinot ne mazāk kā četras secīgas projektu iesniegumu atlases kārtas. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Ja kādā no projektu iesniegumu atlases kārtām netiek noslēgti līgumi par visu atlases kārtā pieejamo finansējumu, sadarbības iestāde pēc pēdējās iepriekš izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas izsludina jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.” Tas nozīmē, to, ka tā kā paredzētais finansējums pirmajās četrās kārtās netiks apgūts, tad tiks izsludināta vēl viena vai vairākas kārtas, kamēr viss paredzētais finansējums tiks apgūts.

5) ēkas energoaudita pārskatu (kopija) (energoaudits veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un šo noteikumu 3.pielikumu) vai vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 13.1 punktā noteikto. Ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma prasībām, kas veikts sākot no 2010.gada 1.janvāra, jāizstrādā energoauditoram, kas ir sertificēts saskaņā ar normatīvajos aktos par energoauditoru sertifikāciju un uzraudzību noteikto kārtību;” Ar 2010. gada 1. janvāri energoauditu drīkst izstrādāt sertificēts energoauditors (skat. ZREA mājas lapā sadaļā eksperti – energoauditori).

Grozījumu sagatavošanā aktīvu dalību kopā ar Latvijas Pašvaldības savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju ir ņēmusi arī Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA). MK pieņemtos grozījumus sk. pielikumā.

ZREA atgādina, ka pieteikumus izsludinātajai atklāto projektu iesniegumu konkursa 4. kārtai pieņem valsts „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” (BEMA) līdz 17. augustam Mucenieku ielā 3. Konsultācijas sniedz Signe Kaijaka, tel.67041956, e-pasts: signe.kaijaka@bema.gov.lv

Līdz šim trīs konkursa kārtās tika iesniegti pieteikumi 47 māju renovācijai, no tām Zemgales reģionā 3 mājas – 2 mājas pieteikusi Jēkabpils, 1 māju Jelgava.

 

Dokumenti

MK noteikumi Nr 138 Izmaiņas MK noteikumos

Komentāri

Vārds
Komentārs

English