ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Noslēdzies “KeepWarm” projekta otrais apmācību bloks centralizētās siltumapgādes uzņēmumu darbiniekiem par tehniskajiem jautājumiem

21.11.2018

Otrais apmācību bloks norisinājās ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966) ietvaros, laika posmā no 2018.gada 13. līdz 15.novembrim gan lekciju, gan mācību ekskursiju veidā. Šīs apmācības bija veltītas tēmai: “Kapacitātes stiprināšana par tehniskajiem jautājumiem”.

 

Kopumā apmācībās lekcijās Jelgavā piedalījās 20 cilvēki, bet mācību ekskursijās 16 cilvēki uz SIA “Poliurs” (rūpnieciski izolētu cauruļvadu ražotājs), SIA “Ozolnieku KSDU” šķeldas katlu māju un SIA “Fortum Jelgava” koģenerācijas staciju. Kopā īstenotas 20 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes uzņēmumu darbinieki, dažādi enerģētikas nozaru pārstāvji, kā arī LLU pārstāvji. Lekciju apakš tēmas tika izvēlētas, aptaujājot pilot uzņēmumus.

 

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 3 lekcijas:

1. Par Enerģijas zudumu tīklā izvērtēšanu un rīcību noteikšanu, lai uzlabotu siltumapgādes tīklu un padarītu to viedu; par attālajām mērījumu sistēmām un mērīšanas standartu stāstīja Dr. sc. Ing. Egīls Dzelzītis, kas pārstāvēja RTU;

2. Par siltumapgādes sistēmu modelēšanu pēc saistīto ēku energoefektivitātes uzlabošanas – zemas temperatūras apkures sistēmu ēku darbības režīma specifiku stāstīja Dr. sc. Ing. Anatolijs Borodiņecs, kas pārstāvēja SIA “RIX Dimensija”;

3. Par katlu māju automatizēšanu / apakšstacijām un siltuma uzglabāšanas optimizēšanu stāstīja Andris Bēniņš kas pārstāvēja SIA “Filter”.

 

Otrajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 3 lekcijas:

1. Par turpgaitas un atgaitas temperatūru optimizēšanu CSA un dzesēšanai stāstīja Dr.sc.Ing. Dzintars Jaunzems, kas pārstāvēja RTU;

2. Par uz ĢIS balstītu instrumentu izmantošanu (siltuma pieprasījuma novērtējumu, centralizētās apkures tīkla attīstību, pārpalikuma siltuma kartēšanu) stāstīja. Jānis Jansons, kas pārstāvēja SIA “Liepājas enerģija”;

3. Par CSA operatīvās darbības datu analīzi un CSA indikatoru analīzi pārejai uz ceturtās paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu stāstīja doktorante Ieva Pakere, kas pārstāvēja RTU.

 

Trešajā apmācību dienā dalībniekiem bija iespēja viesoties “SIA “Poliurs”, lai noklausītos lekciju par rūpnieciski izolētu cauruļvadu pielietojumu, kā arī lai aplūkotu cauruļu ražošanas procesu klātienē. Apmācību dalībniekiem bija arī iespēja viesoties SIA “Ozolnieku KSDU” šķeldas katlu mājā un SIA “Fortum Jelgava” koģenerācijas stacijā.

 

Pielikumā pievienotas visas augstāk minētās prezentācijas.

 

Vairāk informācija par KeepWarm projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā: www.KeepWarmEurope.eu un twitter kontā @KeepWarm_EU

 

Trešais apmācību bloks par nepieciešamo organizatorisko spēju kapacitāti centralizētās siltumapgādes sistēmu darbiniekiem plānotas 2019.gada janvārī, sīkāka informācija par to vēl sekos.

 

Attēlu galerija

Dokumenti

Programma 1 Energijas zudumu tikla izvertesana 2_Siltumapgades sistemu modelesana 4_Siltuma uzglabasanas optimizesana 5_Turpgaitas un atgaitas temp opt 6_GIS instrumentu izmantosana 3_Katlu maju automatizesana 7_CSA operativas darbibas datu analize 8_CSA indikatoru analize parejai uz 4paaudzes CSA
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English