ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA uzsākusi ES Horizon2020 programmas finansētu projektu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādes un ieviešanas jomā

24.04.2018

Ar 01.03.2018. ZREA uzsākusi īstenot Horizon 2020 programmas finansēto projektu “PentaHelix” - Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrāde un ieviešana, izmantojot daudzpusēju ieinteresēto pušu un vairāklīmeņu vadības pieeju (“Multi stakeholder and multi governance approach for SECAP development and implementation”) Nr.784994 .

Projekta ietvaros 11 partneri no 5 ES valstīm (Horvātijas, Beļģijas, Spānijas, Latvijas un Norvēģijas) cieši strādās kopā, lai palīdzētu pašvaldībām un reģionālajām iestādēm atrast inovatīvas un izmaksu efektīvas pieejas, lai izstrādātu, finansētu, ieviestu un uzlabotu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus (SECAP) un tādējādi palīdzētu sasniegt nacionālos un ES mērķus enerģijas un klimata jomā.

Projekta ietvaros plānots atjaunot un uzlabot 2010.gadā izstrādāto Jelgavas Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu (SEAP) - noteikt mērķus 2030.gadam, precizēt pasākumus saistībā ar energopārvaldības sistēmu utt.

Projekta mērķis ir izstrādāt piecu virzienu – “PentaHelix” pieeju, lai veicinātu plašāku galveno iesaistīto pušu dalību enerģētikas plānošanā, kā arī labāku saistību ar citām svarīgām un saistītām plānošanas sfērām.

Projektā sākumā paredzēts novērtēt esošos SEAP(us) (enerģētikas rīcības plānus), pēc tam izmantot PentaHelix projekta radītos rīkus un pieeju, lai uzlabotu šos enerģētikas rīcības plānus, kā arī saskaņā ar izmaiņām Mēru Pakta iniciatīvā, iekļautu tajā arī klimata komponenti – SECAP – Ilgtspējīgas Enerģētikas un Klimata rīcības plāns.

Plānota darba grupu organizēšana, integrētas attīstības nodrošināšana un platforma, kas balstīta uz 5 sektoriem un to iesaistītajām pusēm:

· Pašvaldības un valsts līmenis (vietējais, reģionālais, nacionālais līmenis),

· Rūpniecība (MVU, lauksaimnieki, tirgotāji u.c.),

· Universitātes,

· Nevalstiskās organizācijas (dabas aizsardzība, tehnoloģijas, patērētāju utt.),

· Privātpersonas (māju īpašnieki, automašīnu īpašnieki, braucēji uz darbu utt.).

Projekta ilgums: 3 gadi.


Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības izpētes un inovāciju programmas Apvārsnis2020 saskaņā ar granta līgumu Nr. 784994

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English