ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA pirmais apmācību cikls ESF projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121 ietvaros

23.01.2014

Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125 ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) ar 2013.gada 1.septembri uzsāka ieviest Eiropas Sociālā fonda projektu (ESF) „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē”.

Projekta ietvaros 2013.gada 3.septembrī notika teorētiskā un praktiskā augsta līmeņa apmācība par tēmu „ES struktūrfondu u.c. ārvalstu finansējuma piesaistes iespējas”, ietverot apakštematus par finanšu piesaistes iespējām un stratēģijām, par ES 2014.-2020.gada fondu plānošanas programmām, par cita veida atbalsta programmām un iespējām, par prezentācijas un argumentācijas prasmēm, kas svarīgas investoru piesaistei, prezentējot projektu idejas. Apmācības vadīja Latvijas lauksaimniecības universitātes Filozofijas katedras lektore Evija Caune, kurai ir sekmīga praktiskā pieredze finansējuma piesaistē.

Projekta ietvaros 2013.gada 4. un 5.septembrī notika teorētiskā un praktiskā augsta līmeņa apmācība par tēmu „Projektu izstrāde un vadība”, ietverot apakštematus par projekta dzīves ciklu, projekta iekšējo un ārējo vidi un interešu grupām, projekta komandu un iesaistītajām pusēm, projektu kā problēmas risinājumu, mērķu definēšanu, projekta pamatojuma izstrādi, komunikāciju projektā, projekta plānošanu, risku vadību projektos un projekta organizāciju. Apmācības vadīja Anta Gailiša, profesionāla un sertificēta projektu vadības pasniedzēja un konsultante.

Apmācībās piedalījās ZREA darbinieki un biedri, partnerorganizāciju („Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” un „Zemgales NVO atbalsta centrs”) darbinieki un biedri.

92,07% no Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pielikumā: Apmācību prezentācijas.

Dokumenti

Finansejuma piesaiste Argumentacija Runa Projektu vadiba
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English