ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

II kārtā apstiprināti 10 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai  (0)

19.08.2009

II kārtā apstiprināti 10 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai

 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra II kārtas ietvaros ir apstiprinājusi 10 projektu iesniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas pasākumu veikšanai. Lielākā daļa – četri, apstiprināto projektu iesniegumu tika saņemti no Kurzemes reģiona.


Otrajā atlases kārtā, no š.g. 15.maija līdz 15.jūnijam, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) 3.4.4.1. aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tika iesniegti 13 projekta iesniegumi. No iesniegtajiem projekta iesniegumiem trīs tika noraidīti, bet 10 apstiprināti. Divi projektu pieteikumi – no Ventspils, tika apstiprināti bez nosacījumiem un tiks uzsākta līgumu projektu sagatavošana.

 

8 projekta pieteikumi ir apstiprināti ar nosacījumu, t.i., projekta iesniedzējiem 30 darba dienu laikā projekta iesniegumā jāveic precizējumi saskaņā ar Aģentūras norādījumiem. Projektu realizāciju pēc nosacījumu izpildes un līgumu noslēgšanas varēs uzsākt projektu iesniedzēji no divi no Ventspils, divi no Liepājas, divi no Valmieras pa vienam no Limbažiem, Aizkraukles, Jelgavas un Mārupes novada.

 

Kopumā projekta iesniegumi atbilda aktivitāti regulējošos normatīvajos dokumentos noteiktajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Aģentūras speciālisti pēc iesniegto projektu izvērtēšanas ir apkopojuši biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos. Būtiskākās no tām - aritmētiski nepareizi veikti projektu izmaksu aprēķini; pie attiecināmām izmaksām norādītas tādas izmaksu pozīcijas, kas nav iekļautas energoaudita pārskatā kā nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, piemēram, iesniedzot vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, netiek iesniegta visa nepieciešamā būvniecības dokumentācija vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai u.c.

 

Informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta Aģentūras mājas lapā internetā http://esfondi.bema.gov.lv/ (Sadaļā „Aktivitātes”) divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju. Turpat var arī iepazīties ar Aģentūras speciālistu sagatavoto informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos.

 
Sāksies projektu pieņemšanas V kārta


Aģentūra informē, ka 18. augustā sāksies V projektu atlases kārta un projektu pieteikumi šajā kārtā jānoformē saskaņā ar grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā atbalsta programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Grozījumu mērķis ir vienkāršot projektu pieteikšanu un īstenošanu un tie stāsies spēkā 18. augustā.

 

Par aktivitāti

 

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 latu, no kuriem 14 139 549,92 latu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums un 2 495 214,24 latu valsts budžeta finansējums.

 

Kopumā trijās atlases kārtās iesniegti 47 projektu pieteikumi. Kopumā visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Vidzemes (16), Rīgas (13) un Kurzemes (9) reģioniem, attiecīgi no Zemgales un Latgales pa četriem.

 

Kopumā jau ir apstiprināti 26 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, no kuriem 16 tika apstiprināti I kārtā, bet 10 – II kārtā. Visvairāk projektu pieteikumi ir apstiprināti no Vidzemes (8), Kurzemes (7) un Rīgas (6) plānošanas reģioniem.

 

Aģentūra augusta sākumā noslēdza sešus līgumus ar četrām pilnvarotajām personām no Ventspils, Valmieras, Liepājas un Talsiem par Eiropas Savienības un valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā. Šo māju dzīvokļu īpašniekiem pēc projektu īstenošanas tiks atmaksāts līdzfinansējums Ls 261 281,54 apmērā.

 

Kur iesniegt projektu?

 

Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 – 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).


Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.

 

Informāciju sagatavoja

 

Inese Bērziņa

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

67041905, 26578158

Attēlu galerija

Komentāri

Vārds
Komentārs

English