ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Pagarināts projektu pieņemšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai  (0)

19.08.2009

Pagarināts projektu pieņemšanas termiņš

līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu

māju renovācijai

Atvieglota projektu pieteikumu iesniegšana  

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra informē, ka no š.g. 18.augusta ir pagarināts projektu pieteikumu pieņemšanas termiņš Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai. Aģentūra atgādina, ka projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši atvieglotajiem nosacījumiem.

Projektu pieņemšanas termiņš aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tiek pagarināts par trīs kārtām. Katrā no atlases kārtām pieejamais finansējums ir 3 milj. lati. Kopumā šajās kārtā pieejamais Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējums ir 9 milj. Lati. Atlases kārtu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:   

ü  5.atlases kārtai - no š.g. 18.augusta līdz 18.septembrim (ieskaitot).

ü  6.atlases kārtai – no š.g. 19.septembra līdz 19.oktobrim (ieskaitot).

ü  7.atlases kārtai – no š.g. 20.oktobra līdz 20.novembrim (ieskaitot).  

Vienkāršota projektu pieteikšana un īstenošana daudzdzīvokļu māju siltināšanai

               

Aģentūra atgādina, ka š.g. 18.augustā stāsies spēkā grozījumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā atbalsta programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Grozījumi mērķis ir vienkāršot projektu pieteikšanu un īstenošanu. 5.kārtā iesniedzamie projektu pieteikumi ir jāgatavo saskaņā ar veiktajiem grozījumiem.

Projektu iesniedzējiem ir jāņem vērā tas, ka viens no galvenajiem atvieglojumiem ir vienkāršotā energoaudita ieviešana. Ja projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir pārsniedzis 180 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, būs jāiesniedz vienkāršots energoaudita pārskats norādot siltumenerģijas patēriņa datus un veicamās siltināšanas aktivitātes.

Lai aktivitātē varētu piedalīties arī lielākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tiek atcelts nosacījums, ka projektam maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta finansējums ir 100 000 LVL, bet saglabāts nosacījums, ka ERAF un valsts budžeta finansējums nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Lai nodrošinātu sekmīgu un kvalitatīvu projekta īstenošanu pēc tā apstiprināšanas, noteikumi ir papildināti ar prasību iesniegt būvniecības izmaksu tāmi. 

Turklāt, lai vienkāršotu dokumentu iesniegšanu un samazinātu slogu projektu iesniedzējiem, tiek atviegloti arī šādi nosacījumi:

1)     dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akta kopiju, ja tā nav pieejama uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, var iesniegt projekta īstenošanas laikā;

2)     atcelta prasība iesniegt dzīvojamās mājas pārvaldnieka izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu periodā;

3)     vienkāršota projekta iesnieguma veidlapa, samazinot norādāmās informācijas apjomu, jo to var iegūt no papildus pievienojamiem dokumentiem;

4)     projekta īstenošanu varēs uzsākt pēc tam, kad būs pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (līdz šim projekta īstenošanu var sākt pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu);

5)     turpmāk projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz vienā eksemplārā, nevis divos kā līdz šim.

Kā arī, lai nodrošinātu augstāku energoauditu veikšanas kvalitāti, noteikts, ka energoauditus, kuri tiks veikti pēc 2010.gada 1.janvāra, būs jāveic sertificētiem energoauditoriem. 

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 latu, no kuriem 14 139 549,92 latu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums un 2 495 214,24 latu valsts budžeta finansējums.

Kopumā trijās atlases kārtās iesniegti 47 projektu pieteikumi par 46 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Kopumā visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Vidzemes (16), Rīgas (13) un Kurzemes (9) plānošanas reģioniem, attiecīgi no Zemgales un Latgales pa četriem. Vislielāko interesi māju siltināšanā izrādījusi Valmiera – no šīs pilsētas kopumā iesniegti 14 projektu iesniegumi. Aģentūra augusta sākumā noslēdza sešus līgumus ar četrām pilnvarotajām personām no Ventspils, Valmieras, Liepājas un Talsiem par Eiropas Savienības un valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā. Šo māju dzīvokļu īpašniekiem pēc projektu īstenošanas tiks atmaksāts līdzfinansējums Ls 261 281,54 apmērā.  

Kur iesniegt projektu?

Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 – 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).

Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911. 

Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.lv.lv

Informāciju sniedza: 

Inese Bērziņa

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

67041905, 26578158

 

Attēlu galerija

Komentāri

Vārds
Komentārs

English