ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Sagatavoti priekšlikumi Zemgales reģiona pašvaldībām elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidei un elektromobiļu izmantošanai ZREA īstenotā Eiropas Sociālā Fonda projekta ietvaros

01.07.2014

„Priekšlikumi Zemgales reģiona pašvaldībām iespējamam inovatīvam publiskā pakalpojuma piedāvājumam – elektromobiļu uzlādes punktu izveidei” (turpmāk – Priekšlikumi) sagatavoti biedrības „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras” (ZREA) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125) (turpmāk – Projekts) ietvaros. Projekts ar ESF atbalstu (92,07% apmērā) īstenots sadarbībā ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību (BIMAB) un Zemgales NVO atbalsta centru laika posmā no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Priekšlikumi balstās uz Projekta īstenošanas laikā veikto aktivitāšu (pašvaldību aptauja, sadarbības tīkla izveide, pieredzes apmaiņa ar Lietuvu un Igauniju) ietvaros iegūtajiem datiem un informācijas, kas papildināta ar eksperta vērtējumu.

Priekšlikumu mērķauditorija ir pašvaldības un attiecīgajās teritorijās strādājošie komersanti.

 

Ar šo priekšlikumu izstrādi, ir noslēdzies ESF projekts, sasniedzot tajā izvirzītos mērķus, kā rezultātā būtiski ir palielinājusies Zemgales reģiona pašvaldību, komersantu u.c. interesentu izpratne par elektromobiļiem, to pielietojumu, to uzlādes iespējām un izmaksām un par elektromobilitātes attīstības tendencēm Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes – sniegtā informatīvā, izglītojošā bāze un konsultācijas zināmā mērā ir kalpojušas par pamatu pašvaldību lēmumu pieņemšanā attiecībā uz aktivitātēm pašvaldībās elektromobiļu infrastruktūras izveidē un elektromobiļu iegādē.

 

Pielikumā: Priekšlikumi uz 20 lapām.

Dokumenti

Priekslikumi
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English